هوش مصنوعی SignGAN گفتار را به زبان اشاره ترجمه می‌کند

هوش مصنوعی SignGAN گفتار را به زبان اشاره ترجمه می‌کند

چگونه شبکه های HD صدا و سیما را دریافت کنیم؟

چگونه شبکه های HD صدا و سیما را دریافت کنیم؟

این شخص سلطان تکنولوژی یا سلطان تبلیغات؟

این شخص سلطان تکنولوژی یا سلطان تبلیغات؟