چگونه کودکان برای یادگیری واژه‌های جدید اطلاعات زبانی را با هم ترکیب می‌کنند؟

چگونه کودکان برای یادگیری واژه‌های جدید اطلاعات زبانی را با هم ترکیب می‌کنند؟